Rezervace

Nejdříve si prosím přečtěteVšeobecné smluvní podmínky

Pronajímatelem je fyzická osoba Lukáš Plaček, IČ 04338596, se sídlem Fr. Lýska 1599/6, Ostrava – Bělský les, 700 30, podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v Živnostenském rejstříku v Ostravě, neplátce DPH (dále jen „Goprorental.cz“).

Nájemcem je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Goprorental.cz nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto VSP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Nájemce podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VSP.

I. Doprava

1. Osobní převzetí - Je možné na dvou místech v Ostravě - Centru (MHD Důl Jindřich) a Ostravě - Výškovicích (MHD Kino Luna). Pokud by se vám ani jedno místo vyzvednutí nehodilo, můžeme se za vámi dopravit, ale za každý Km účtujeme částku 15 Kč.

2. Zásilkovna.cz/.sk - Kameru dodáme 3 den od objednání. Cena dopravy ze zpoplatněna částkou 140 Kč. Pro jednoduché zaslání zpět stačí kameru zase zabalit zpět do krabice, nalepit na ní přiložený štítek, zanést na podací místo Zásilkovny a poslat. Jakmile k nám kamera v pořádku dorazí, bude vám vrácena záloha zpět na váš bankovní účet.

3. EMS - Česká Pošta - Při rezervaci do 12 hodin dodáme kameru následující den, prakticky do 24 hodin. Cena dopravy ze zpoplatněna částkou 240 Kč. Pro jednoduché zaslání zpět využíváme Zásilkovnu. Kameru stačí zase zabalit zpět do krabice, nalepit na ní přiložený štítek, zanést na podací místo Zásilkovny a poslat. Jakmile k nám kamera v pořádku dorazí, bude vám vrácena záloha zpět na váš bankovní účet.

II. Předmět nájmu

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nebo výhradním pronajímatelem všech pronajímaných věcí uvedených na Goprorental.cz.

III.

1. Smlouvou o nájmu věci se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání movité věci a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné dle platného ceníku na webu Goprorental.cz.

2. Pronajímatel prohlašuje, že neexistují žádné právní ani faktické vady předmětu nájmu, které by mohly být překážkou nájmu.

IV.

1. Nájemní smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká odesláním objednávky prostřednictvím kontaktního formuláře. Uzavření smlouvy pronajímatel neprodleně potvrdí nájemci informativním e-mailem. Smlouva se sjednává na dobu určitou specifikovanou ve smlouvě o nájmu.

2. Smluvní strany jsou oprávněny nájemní smlouvu vypovědět z důvodu hrubého porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou.

V. Nájemné a kauce

1. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné podle ceníku na webu Goprorental.cz za každý den trvání nájmu, není-li stanoveno jinak dodatkem k nájemní smlouvě.

2. Nájemce je povinen v den vyzvednutí předmětu nájmu složit pronajímateli zálohu (kauci) ve výši domluvené smluvními stranami pro pokrytí případných vzniklých škod zaviněných nájemcem. Záloha je vypočítána pronajímatelem na základě hodnoty objednaného zboží (až do její výše), předchozí spolupráce, referencí nájemce a jeho právního statusu (freelancer / osvč / s.r.o. / a.s.). Kauce je použita jako částečná protihodnota zapůjčené kamery. V případě škody je využita na uhrazení do plné výše případných nákladů na opravu předmětu nájmu, v případě, že je kamera v pořádku, vrací se plná část kauce nájemci zpět.

Nájemce je dále povinen v den vyzvednutí předmětu nájmu složit pronajímateli nájemné, tak jak je uvedeno ve smlouvě o pronájmu.

3. Pokud zvolí nájemce možnost zaslání kamery, je povinen v den objednávky zaslat pronajímateli zálohu (kauci) ve výši domluvené smluvními stranami pro pokrytí případných vzniklých škod zaviněných nájemcem na bankovní účet 2900849527/2010. Záloha je vypočítána pronajímatelem na základě hodnoty objednaného zboží (až do její výše), předchozí spolupráce, referencí nájemce a jeho právního statusu (freelancer / osvč / s.r.o. / a.s.). Kauce je použita jako částečná protihodnota zapůjčené kamery. V případě škody je využita na uhrazení do plné výše případných nákladů na opravu předmětu nájmu, v případě, že je kamera v pořádku, vrací se plná část kauce nájemci zpět.

Nájemce je dále povinen zaslat na bankovní účet 2900849527/2010 pronajímateli nájemné, tak jak je uvedeno ve smlouvě o pronájmu.

VI. Povinnosti pronajímatele

1. Pronajímatel předá nebo zašle nájemci předmět nájmu v dohodnutý den (při osobním předání i v dohodnutou hodinu), podle platné objednávky učiněné prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Goprorental.cz.

2. Pronajímatel se při předání/odeslání předmětu nájmu nájemci přesvědčí, že předmět nájmu je způsobilý k obvyklému užívání.

3. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody způsobené neodbornou manipulací a jiným zacházením s předmětem nájmu.

VII. Povinnosti nájemce

1. Nájemce není oprávněn poskytnout předmět nájmu k užívání třetí osobě a není oprávněn jej dále pronajmout.

2. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu k účelům, k nimž obvykle slouží. Předmět nájmu nelze použít jako zástavu.

3. Nájemce převzetím předmětu nájmu souhlasí s tím, že za škody způsobené předmětem nájmu během doby nájmu neodpovídá pronajímatel. Nájemce přebírá odpovědnost za možné následky spojené s neodbornou manipulací a jiným zacházením s předmětem nájmu.

4. Nájemce je srozuměn se skutečností, že pronajímatel neodpovídá za data uložená na záznamových zařízeních. Pronajímatel dále neodpovídá za škody a náklady vzniklé chybou nebo poruchou předmětu nájmu. Nájemci je proto doporučeno data dostatečně a včas zálohovat, aby předešel riziku vzniku výše uvedených škod.

5. Nájemce se zavazuje, že v případě poškození předmětu nájmu tento navrátí ve stavu, který není v rozporu s reklamačními podmínkami výrobce předmětu nájmu. V opačném případě se nájemce zavazuje uhradit cenu nevyreklamovatelného předmětu nájmu v její plné výši.

6. Po uplynutí doby nájmu se nájemce zavazuje předat předmět nájmu pronajímateli v sídle pronajímatele či jiném dohodnutém místě, nejpozději však v den a hodinu uvedené v objednávce. Nájemce se zavazuje předat předmět nájmu ve stejném stavu, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, jako při převzetí předmětu nájmu od pronajímatele. Nájemce je povinen pronajímateli uhradit škodu vzniklou na předmětu nájmu jeho opotřebením nad míru obvyklou.

7. V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen nadále hradit sjednané denní nájemné. Dále je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč a to za každý den prodlení.

8. Nájemce odpovídá od okamžiku převzetí předmětu nájmu od pronajímatele za případné škody, zničení a odcizení předmětu nájmu, a to až do doby vrácení předmětu nájmu pronajímateli.

9. Nájemce je povinen oznámit jakoukoliv vyskytnuvší se vadu předmětu nájmu neprodleně pronajímateli. Na později reklamované vady nebude brán zřetel a nebude rovněž možné nárokovat slevy z nájemného.

10. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel neodpovídá za případné škody způsobené nájemci nedostatečným nabitím baterií předmětu nájmu.

11. Pronajímatel dále neodpovídá za škody způsobené nájemci v důsledku nefunkčnosti dodaných datových kabelů, neboť tyto si má nájemce povinnost překontrolovat při převzetí předmětu nájmu od pronajímatele dle čl. VII těchto Všeobecných smluvních podmínek.

12. Nájemce bere na vědomí, že v případě poškození předmětu nájmu, které má za následek nefunkčnost předmětu nájmu, je povinen pronajímateli uhradit peněžní částku ve výši odpovídající účelně vynaloženým nákladům, které pronajímatel musí vynaložit pro uvedení předmětu nájmu do původního stavu a dále ušlý zisk do maximální výše nájemného za dobu, po kterou předmět nájmu nebyl v dispozici pronajímatele v souvislosti se škodnou událostí.

13. Uhrazením smluvních pokut a obdobných plnění podle těchto Všeobecných smluvních podmínek není dotčeno právo pronajímatele na náhrady škody v plné výši.

VIII.

1. Nájemce je povinen překontrolovat při převzetí stav, součásti a příslušenství předmětu nájmu. V případě jakékoliv vady předmětu nájmu je tuto vadu povinen nájemce okamžitě při převzetí pronajímateli namítnout. Při nedodržení této povinnosti ztrácí nájemce právo vadu předmětu nájmu namítat, ledaže jde o vadu skrytou a při běžné kontrole nezjistitelnou. Vadou se myslí zejména nefunkčnost předmětu nájmu nebo jeho nedostatečné či nadbytečné množství.

2. Nájemce prohlašuje, že souhlasí s vyzvednutím a vracením předmětu nájmu dle vyplněných časů v objednávce. V dřívější době není možné zaručit dostupnost předmětu nájmu.

3. V případě zrušení nebo změny objednávky méně než 24 hodin před dohodnutým časem vyzvednutí souhlasí nájemce s uhrazením storno poplatku ve výši jednodenního nájemného.

IX. Ručení objednatele

V případě, kdy je osoba objednatele (osoba uzavírající nájemní smlouvu s pronajímatelem) odlišná od osoby, které je fakturováno nájemné, ručí objednatel pronajímateli za uhrazení splatného nájemného, které ani po dodatečné písemné výzvě nebylo uhrazeno.

X. Závěrečná ustanovení

Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato dohoda byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.